O projekcie

Projekt „KONSULTACJE DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH W PODLASKICH GMINACH – EDYCJA II”  realizowany jest przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku w partnerstwie z Podlaskim Biurem Planowania Przestrzennego w Białymstoku i Fundacją Inicjatyw Regionalnych „Progres” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1 lutego 2019 r. – 31 grudnia 2021 r.

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Realizowane w projekcie działania polegają na bezpośrednim wsparciu (finansowym, organizacyjnym i merytorycznym) podlaskich gmin w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konsultacje takie są ważnym elementem procesu planowania, a ich prawidłowe przeprowadzenie wpływa bezpośrednio na usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie. W ramach projektu pracownicy samorządowi w gminach otrzymają m.in. pomoc w postaci szkoleń i doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, oraz innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych projektów dokumentów planistycznych.

Pozwoli to na trwałe zwiększenie potencjału instytucjonalnego gmin w tym zakresie.
Dla każdej z 24 gmin uczestniczących w projekcie, zostanie opracowany Indywidualny Plan Konsultacji uwzględniający jej potrzeby i specyfikę. Na realizację opracowanych planów gminy otrzymają dotacje w formie grantów z budżetu projektu, oraz techniczne i merytoryczne wsparcie eksperckie.

Korzyści gminy wynikające z udziału w projekcie:

  • bezpośrednie wsparcie (finansowe w formie grantu, merytoryczne i techniczne) gminy w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
  • usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie poprzez sprawne przeprowadzenie konsultacji (element procesu planowania),
  • wsparcie doradcze dotyczące procesu konsultacji społecznych, zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz w zakresie stosowania technik i narzędzi GIS,
  • wsparcie szkoleniowe (cykl szkoleń dla pracowników gmin dotyczący partycypacyjnego tworzenia dokumentów planistycznych i korzystania z wybranych technik konsultacyjnych, w tym: „Praktyczne aspekty prowadzenia konsultacji społecznych w gminie”, „Aspekty prawne i praktyczne procesu planistycznego”, „Zastosowania GIS w procesach planistycznych i konsultacjach dokumentów planistycznych”, „Warsztaty praktyczne oprogramowania GIS”),
  • dopasowanie układu urbanistycznego gminy/części gminy do oczekiwań mieszkańców,
  • opieka mentorska urbanisty i eksperta w zakresie partycypacji publicznej.

Główne rezultaty projektu to:

  • przeprowadzone we współpracy z NGO poszerzone (wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów) konsultacje dokumentów dotyczących planowania przestrzennego,
  • przedłożone do zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania przestrzennego wypracowane wspólnie z NGO,
  • objęcie wsparciem szkoleniowym jednostek administracji publicznej (gmin) oraz ich pracowników.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wartość projektu: 1 904 976,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 605 513,77 zł