Regulamin konsultacji

Uchwała NR XX/132/12
RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Grajewo

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 211 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)      Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Grajewo;

2)      Radzie Miasta – należy przez to rozumieć Radę Miasta Grajewo;

3)      Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Grajewo;

4) konsultacjach – należy przez to rozumieć konsultacje z mieszkańcami, które przeprowadzane są na podstawie niniejszej uchwały.

§ 2, W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla Miasta mogą być przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami miasta.

§ 3. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu mogą obejmować:

1)      mieszkańców całego terytorium Miasta;

2)      mieszkańców części terytorium Miasta.

§ 4. 1. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Rada Miasta poprzez podjęcie właściwej uchwały.

2.      Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji może wystąpić:

1)      grupa radnych w składzie co najmniej 7 osób;

2)      Burmistrz Miasta;

3) grupa mieszkańców w liczbie co najmniej 200 osób zamieszkałych na terytorium Miasta, bądź jego części, która ma być objęta konsultacjami.

3.      Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać co najmniej:

1)      określenie przedmiotu konsultacji;

2)      określenie zasięgu terytorialnego konsultacji;

3)      uzasadnienie potrzeby przeprowadzania konsultacji;

4)       proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

4.      Do wniosku o przeprowadzenie konsultacji przedłożonego przez mieszkańców należy załączyć:

1) listę mieszkańców popierających wniosek, zawierającą ich imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL oraz własnoręczne podpisy;

2) wskazanie osoby uprawnionej do występowania w imieniu wnioskodawców wraz z podaniem adresu do korespondencji.

5.    Wniosek niekompletny może zostać uzupełniony w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia. W razie nieuzupełnienia, wniosek ten nie podlega rozpatrzeniu.

6.      Wniosek powinien być rozpatrzony przez Radę Miasta w terminie 60 dni od daty złożenia.

§ 5. W uchwale Rady Miasta o przeprowadzeniu konsultacji określa się w szczególności:

1)      przedmiot i cel konsultacji;

2)       zasięg terytorialny konsultacji;

3)       termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

4)       formę przeprowadzenia konsultacji;

5)       sposób zgłaszania opinii, uwag i propozycji;

6)       inicjatora, na wniosek którego konsultacje są przeprowadzane.

§ 6. Konsultacje z mieszkańcami winny być prowadzone z wykorzystaniem wszelkich dostępnych form dialogu społecznego, a w szczególności poprzez:

1)      organizowanie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami;

2)       przeprowadzanie badań ankietowych, bądź sondażowych;

3)       zbieranie opinii mieszkańców za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 7. Przeprowadzane konsultacje powinny umożliwiać mieszkańcom:

1)      wyrażanie opinii, zgłaszanie propozycji lub składanie uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji;

2)      udzielanie odpowiedzi na postawione pytania;

3)       wskazanie jednego z zaproponowanych rozwiązań danej sprawy.

§ 8. 1. Informację o konsultacjach, które będą prowadzone z mieszkańcami publikuje się na stronie internetowej Miasta Grajewo oraz w formie obwieszczeń na terenie miasta najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji.

2.      W informacji wskazuje się dane, o których mowa w § 5.

3.    W zależności od potrzeb informacja o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczona w prasie lokalnej.

§9. Termin na wyrażenie opinii przez mieszkańców w przypadku prowadzenia konsultacji w formach, o których mowa w § 6 pkt. 2 i 3, nie może być krótszy niż 7 dni.

§ 10. 1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość mieszkańców w nich uczestniczących.

2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące.

§ 11. 1. Wyniki konsultacji podawane są do publicznej wiadomości mieszkańcom Miasta najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia ich zakończenia poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Grajewo.

2. Wyniki konsultacji przedstawiane są Radzie Miasta na sesji najbliższej po zakończeniu konsultacji.

§ 12. Koszty przeprowadzania konsultacji pokrywane są ze środków budżetu Miasta.

§ 13. Traci moc uchwała Nr 122/XXI/96 Rady Miejskiej w Grajewie z dnia 9 października 1996 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Grzegorz Curyło

Skip to content