Informacja o konsultacji

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka (sporządzanego na podstawie podjętej intencyjnej Uchwały Nr V/36/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka).

Opracowaną pisemną informację o wynikach konsultacji i wnioskach do dokumentu planistycznego w postaci raportu z uwzględnieniem wszystkich wniosków oraz uzasadnieniem ich przyjęcia bądź odrzucenia, przekazano dla mieszkańców w postaci raportu z konsultacji w ciągu 30 dni od zakończenia procesu zbierania opinii za pomocą wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych.

Całość dokumentu do pobrania:

Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w mieście Hajnówka na potrzeby opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka

Skip to content