Przedmiot konsultacji

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka (sporządzanego na podstawie podjętej intencyjnej Uchwały Nr V/36/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka).

Cele konsultacji:

1. Poinformowanie mieszkańców miasta o zamierzeniach polityki przestrzennej gminy w zakresie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. Dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – z informacją o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz zachęcenie do wyrażenia swojej opinii, stanowisk i propozycji.

3. Przekazanie informacji dotyczących planowanych zmian związanych z przeznaczeniem terenów w sposób obiektywny i profesjonalny, a jednocześnie dostępny i przekonujący.

4. Pogodzenie interesów osób prywatnych, instytucji jak również przedsiębiorców.

5. Potrzebę zaspokojenia potrzeb w zakresie niezbędnego uzupełnienia istniejącej zabudowy z zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z innych opracowań planistycznych,

6. Wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową, mieszkaniową i inną,

7. Przekazanie informacji z przeprowadzonych konsultacji projektantom wykonującym zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w celu uwzględnienia ich w projekcie dokumentu.

Skip to content