Regulamin konsultacji

UCHWAŁA NR VI/49/2019
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Radziłów

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Radziłów
w przypadkach określonych przepisami prawa lub w sprawach ważnych dla gminy lub jej części.
2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określają odrębne przepisy.

§ 2. Konsultacje mają zapewnić:
1) poznanie opinii mieszkańców w poddanej konsultacjom sprawie;
2) włączenie mieszkańców w proces zarządzania gminą, w szczególności w wypracowanie propozycji decyzji,
3) rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

§ 3. Konsultacje mogą mieć zasięg:
1) ogólno gminny, gdy dotyczą całej gminy;
2) lokalny, gdy dotyczą określonego obszaru gminy lub grupy mieszkańców.

§ 4. Konsultacje przeprowadza się:
1) w sposób stwarzający warunki do powszechnego uczestnictwa mieszkańców;
2) z zapewnieniem rzetelności i kompletności informacji o przedmiocie konsultacji oraz ich szczegółowych
zasadach i trybie.

§ 5. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:
1) bezpośredniego spotkania z mieszkańcami gminy;
2) zbierania opinii na piśmie przy użyciu formularza zgłaszania opinii, zamieszczonego w Biuletynie
Informacji Publicznej;
3) poprzez wyłożenie do publicznego wglądu dokumentu podlegającego konsultacjom wraz z określeniem
terminu na składanie uwag i wniosków odnośnie jego treści.
2. Dopuszcza się możliwość wykorzystania innych, dodatkowych form konsultacji, zapewniających
mieszkańcom gminy szeroki dostęp do uczestnictwa w nich.
3. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 2 mogą być składane pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną albo
bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Radziłów.

§ 6. 1. Z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji może wystąpić Wójt Gminy, Rada Gminy, lub na wniosek
podmioty wymienione w ust. 2.
2. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji może wystąpić:
1) grupa, co najmniej 2 organizacji pozarządowych lub podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego z terenu gminy Radziłów lub działających na rzecz gminy Radziłów,
2) grupa, co najmniej 50 mieszkańców – dla konsultacji obejmujących całą gminę,
3) grupa, co najmniej 25 mieszkańców – dla konsultacji w sprawach części gminy.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji składa się do Wójta Gminy Radziłów.
4. Wniosek powinien zawierać:
1) opis celu i przedmiotu konsultacji;
2) dane wnioskodawcy, w tym wskazanie osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy
oraz adres do korespondencji;
3) propozycję terminu i formy konsultacji;
4) uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia konsultacji.

§ 7. 1. Wnioski niekompletne można uzupełnić w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
informacji o zakresie uzupełnienia.
2. Wnioski, które nie zostaną uzupełnione w terminie, o którym mowa w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

§ 8. Wójt Gminy informuje o sposobie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji oraz
przedstawia uzasadnienie swojej decyzji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.

§ 9. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt w formie zarządzenia określając:
a) przedmiot i cel konsultacji;
b) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
c) formę ich przeprowadzenia;
d) zasięg terytorialny;
e) sposób ogłoszenia wyników;
f) osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji.
2. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez
publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Radziłów, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Radziłów oraz na tablicach ogłoszeń jednostek pomocniczych objętych konsultacją, na co
najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem ich rozpoczęcia.
3. Czas trwania konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych.

§ 10. 1. Wójt Gminy podaje wyniki konsultacji do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Radziłów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów
najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich zakończenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W uzasadnionych przypadkach, związanych z koniecznością analizy dużej liczby uwag mieszkańców lub
przeprowadzenia dodatkowych analiz, Wójt Gminy może przedłużyć termin wskazany w ust. 1. Informacja
o powodach przedłużenia terminu podawana jest do publicznej wiadomości.

§ 11. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów samorządu
w rozpatrywaniu sprawy objętej konsultacjami, chyba, że ustawowe przepisy stanowią inaczej.

§ 12. Do konsultacji rozpoczętych przed wejściem w życie niniejszej uchwały mają zastosowanie zapisy
uchwały nr XVII/111/11 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy.

§ 13. Traci moc uchwała nr XVII/111/11 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Skip to content