dotycząca terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego O K U N I O W I E C


  1. Czy widzisz potrzebę, zachowania terenów w stanie naturalnym, niezainwestowanym jako np. cenne osie widokowe?

Opisz lub wskaż teren
2. Czy analizowany teren posiada warte podkreślenia i zachowania walory kulturowe  (np. krzyże, kapliczki, tradycyjne siedliska itp.) oraz przyrodniczo-środowiskowe (np. zbiorniki wodne, drzewa, głazy, skupiska drzew)?
Opisz lub wskaż teren
3. Czy na analizowanym terenie występują wymagające zachowania elementy przyrodniczo-środowiskowe Np. rzeki, jeziora, zbiorniki wodne pochodzenia naturalnego, drzewa, głazy

Opisz lub wskaż teren/obiekt

4. Czy na analizowanym terenie występują miejsca problemowe, konfliktowe, wymagające szczególnego potraktowania w planie miejscowym?

Opisz lub wskaż teren/obiekt

5. Jakiego efektu oczekuje Pan/Pani po procedowanym planie miejscowym? *
Proszę wymienić
6a. Czy dostrzega Pan/Pani zasadność wprowadzenia zabudowy usługowej - usługi publiczne ogólnodostępne (np. przedszkole, ośrodek zdrowia, scena widowiskowa itp.)? 
proszę wymienić jakie
6b Czy dostrzega Pan/Pani zasadność wprowadzenia zabudowy usługowej - usługi inne (np. sklep, usługi kosmetyczne, gabinety lekarskie itp.)?
proszę wymienić jakie
7. Jakie zamierzenia inwestycyjne winne być rozpatrywane w procedowanym planie miejscowym na terenach niezabudowanych?
Proszę wymienić
8. Czy dostrzega Pan/Pani miejsca, w których winien być wprowadzony zakaz zabudowy na analizowanym terenie?
proszę wymienić jakie
9. W jaki sposób Pan/Pani dowiedział/a się o przedmiotowych konsultacjach społecznych?
proszę wskazać
10. Czy złożył/a lub zamierza Pan/Pani złożyć wniosek do procedowanego planu miejscowego?
proszę wskazać dlaczego
Wypełnij w celu ochrony przed robotami spamującymi

DZIĘKUJEMY ZA POMOC I POŚWIĘCONY CZAS!

Skip to content